Atmosfär partner AB allmänna villkor

För samtliga av Atmosfär Partner AB:s (”Konsulten”) tjänster avseende teknisk genomgång och projektering inom klimatstyrning gäller Allmänna Bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet av år 2009, ABK 09, med de ändringar och tillägg som framgår av dessa allmänna villkor (”Allmänna villkor”).

1. Definitioner

I dessa Allmänna villkor ska följande termer ha den betydelse som framgår nedan.

Allmänna villkor – avser dessa allmänna villkor.

ABK 09 – avser Allmänna Bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet av år 2009.

Konsulten – avser Atmosfär Partner AB.
Beställaren – avser den part som köper konsulttjänster från Konsulten.

Orderbekräftelse – avser Konsultens bekräftelse på Beställarens order avseende tjänster.

Uppdraget – avser de tjänster som ska utföras av Konsulten och leverans av det resultat som ska levereras enligt Orderbekräftelsen.

2. Ingående av avtal

Ett avtal har ingåtts mellan Konsulten och Beställaren när Beställaren skriftligen eller muntligen eller på annat sätt har skickat en order till Konsulten och Konsulten har bekräftat denna order genom en Orderbekräftelse.

3. Överensstämmelse med order

3.1. Konsulten ska utföra Uppdraget i enlighet med Orderbekräftelsen och dessa Allmänna villkor.

3.2. Beställaren är skyldig att omedelbart, dock senast inom 24 h, skriftligen meddela Konsulten om eventuella avvikelser eller fel i den av Beställaren mottagna Orderbekräftelsen. Om så inte sker ska vad som anges i Orderbekräftelsen anses avtalat mellan parterna.

4. Uppdragets omfattning

Med ändring av ABK 09 kap. 1 §§ 1 och 2 gäller att Uppdragets omfattning framgår av Orderbekräftelsen.

5. Uppdragets genomförande

5.1. Uppdraget ska utföras av Konsulten med omsorg och på ett i övrigt fackmannamässigt sätt med iakttagande av god yrkessed.
5.2. Med ändring av ABK 09 kap. 2 § 4 ska Beställaren lämna Konsulten tillgång till de lokaler, den information, den utrustning och det underlag samt de yttranden, godkännanden och tillstånd som krävs för Uppdragets genomförande. Parterna ska i övrigt hålla varandra underrättande om förhållanden som kan vara av betydelse för Uppdraget.
5.3. Beställaren ansvarar strikt för att samtliga handlingar och uppgifter som Beställaren tillhandahållit Konsulten är kompletta, korrekta och tillräckliga för genomförandet av Uppdraget.
5.4. I tillägg till ABK 09 kap. 2 § 2 gäller att om det efter det att Beställaren tillhandahållit visst underlag görs ändringar i någon handling som bör beaktas vid genomförandet av Uppdraget ansvarar Beställaren för att kontakta Konsulten och skriftligen ange vilka specifika ändringar som gjorts. För det fall sådana ändringar medför merarbete eller på annat sätt påverkar Konsultens kostnader har Konsulten rätt till justering av arvodet enligt vad som föreskrivs i ABK 09 kap. 6. § 3.
5.5. Med ändring av ABK 09 kap. 2 § 7 gäller att Konsulten är berättigad, dock inte skyldig, att utföra ändringar av uppdraget.
5.6. ABK 09 kap. 2 § 9 ska inte gälla.

6. Organisation

Med ändring av ABK 09 kap. 3 § 3 tredje och fjärde stycket får Konsulten byta ut för Uppdraget väsentlig personal och anlita underkonsult utan medgivande från Beställaren.

7. Tider

7.1. Konsulten ska utföra Uppdraget i enlighet med överenskommen tidplan om sådan har upprättats mellan parterna eller vad som framgår av Orderbekräftelsen.
7.2. Konsulten och Beställaren är skyldig att skriftligen underrätta den andre parten utan dröjsmål vid kännedom om förhållande som kan medföra ändring av tidplanen. Om Beställaren begär att tidplanen ska ändras eller att arbetet ska avbrytas under viss tid, har Konsulten rätt till justering av arvodet enligt vad som föreskrivs i ABK 09 kap. 6 § 3.
7.3. Uppdraget anses slutfört när resultatet av Uppdraget redovisats på det sätt som Konsulten och Beställaren överenskommit eller när Konsulten meddelat att Uppdraget är slutfört.

8. Försening

8.1. Vid försening eller ändrat förhållande som beror på Beställaren eller något förhållande på dennes sida har Konsulten rätt till erforderlig förlängning av överenskommen utförandetid av Uppdraget. Beställaren har också rätt till erforderlig förlängning om Uppdraget ändras eller utökas.
8.2. Med ändring av ABK 09 kap. 4 §§ 6 andra stycket och 7 gäller följande. Vid försening som beror på Konsulten är Beställarens eventuella rätt till skadestånd begränsat till arvodets storlek, dock högst fem prisbasbelopp. Har vite avtalats är Konsulten inte skyldig att betala annat skadestånd för förseningen. Beställaren måste skriftligen framställa krav på ersättning senast två (2) månader efter det att Uppdraget slutförts eller annars upphört. Beställarens rätt till skadestånd eller vite för försening är förfallet om så inte sker.
8.3. I tillägg till vad som anges i ABK 09 kap. 4 gäller att om försening uppstår på grund av Beställaren eller förhållande för vilket Beställaren ansvarar har Konsulten efter skriftligt meddelande rätt att avbryta sitt arbete till dess att Beställaren undanröjt de hinder som orsakat försening samt rätt till ersättning för direkta kostnader och förluster orsakade av sådan försening ersättning för direkta kostnader och förluster orsakade av sådan försening.

9. Ansvar för fel

9.1. Vid konstaterat fel i Uppdraget, som beror på bristande fackmannamässighet, åsidosättande av sedvanlig omsorg eller annan vårdslöshet från Konsultens sida, är Konsultens ersättningsskyldighet begränsat till 120 prisbasbelopp. Med ändring av ABK 09 kap. 5 § 1 gäller att en förutsättning för ansvar är att Beställaren kan visa att såväl skada uppstått som att skadan beror på Konsultens bristande fackmannamässighet,
åsidosättande av sedvanlig omsorg eller annan vårdslöshet.
9.2. Konsulten ansvarar inte för fel som beror på att Beställaren lämnat felaktiga, tvetydiga eller ofullständiga uppgifter. Ansvaret omfattar inte heller fel orsakade av omständigheter som tillkommit efter det att uppdraget slutförts eller på grund av Beställarens försummelse. Konsulten ansvarar inte heller för produktionsbortfall, utebliven vinst, annan ekonomisk följdförlust eller annan ren förmögenhetsskada.
9.3. Med ändring av ABK 09 kap. 5 § 6 ska Beställaren, för att ha rätt till ersättning enligt ovan, skriftligen framställa krav om detta inom två (2) månader från det att Beställaren fått eller borde fått skälig anledning att anta att Konsulten är ansvarig för skadan, dock senast sex månader efter det att Beställaren fått kännedom om skadan. Konsulten svarar under inga förhållanden för fel som inte meddelats Konsulten senast 10 år från det att uppdraget slutförts eller annars upphört.
9.4.I tillägg till vad som anges i ABK 09 kap. 5 gäller att om Beställaren påtalat fel och det visar sig inte föreligga något fel som Konsulten svarar för ska Beställaren ersätta Konsulten för arbetet med det påtalade felet enligt samma grunder som för Uppdraget i övrigt
9.5. Med ändring av ABK 09 kap. 5 § 5 första stycket ska Beställarens krav på att avhjälpa felet framföras av Beställaren omedelbart efter det att felet upptäckts eller borde ha upptäckts. Konsulten är inte skyldig att avhjälpa felet om sådant krav inte framställs i rätt tid. I övrigt gäller ABK 09 kap. 5 § 5 oförändrad.
9.6. Beställaren får inte, som säkerhet för krav på skadestånd, hålla inne ersättning till Konsulten utöver ett prisbasbelopp efter det att Konsulten genom skriftlig bekräftelse från sin försäkringsgivare visat att försäkringen omfattar det skadeståndsansvar som kan komma att åläggas Konsulten.
9.7. Konsulten har en konsultansvarsförsäkring som omfattar Uppdraget.

10. Ersättning

10.1. Konsultens ersättning består av arvode och, om så framgår av Orderbekräftelsen eller dessa Allmänna villkor, särskild ersättning för kostnader. Konsultens arvode ska indexregleras om så framgår av Orderbekräftelsen.
10.2. Om inte fast arvode avtalats enligt Orderbekräftelsen så har Konsulten rätt till ersättning för utförandet av Uppdraget med rörligt arvode enligt ABK 09 kap. 6 § 2 p. a i enlighet med Konsultens vid var tid gällande timprislista. Konsulten har därtill rätt till särskild ersättning för kostnader enligt ABK 09 kap. 6 § 5 med ett procentuellt arvode om 20 %. Vad som föreskrivs ovan gäller även för ändringar av Uppdraget.
10.3. Med ändring av ABK 09 kap. 6 § 6, första meningen, gäller att Konsulten vid rörligt arvode får avvakta med att redovisa upparbetat arvode och nedlagda kostnader till dess att Uppdraget slutförts.

11. Betalning

11.1. Betalning ska ske mot faktura. Om inte annat framgår av Orderbekräftelsen har Konsulten rätt att fakturera en gång per månad motsvarande värdet av utfört arbete. Fakturering och betalning av ändringar av Uppdraget ska ske månadsvis.
11.2. Av fakturan ska arten och omfattningen av utfört arbete framgå. Fakturan ska betalas inom trettio (30) dagar efter fakturadatum, om inget annat framgår av Orderbekräftelsen eller av annat avtal mellan parterna till vilka dessa Allmänna villkor är knutna. Vid försenad betalning utgår ränta enligt räntelagen. Konsulten har även rätt till ersättning enligt lag för skriftlig betalningspåminnelse samt för eventuell inkassokostnad.
11.3. Beställaren ska utöver ersättning betala den mervärdesskatt som följer av lag.

12. Personuppgifter

Konsulten värnar om Beställarens integritet och Konsultens målsättning är att alltid skydda Beställarens personuppgifter efter bästa förmåga. Läs gärna Konsultens integritetspolicy för att närmare se hur personuppgifter behandlas.

13. Force Majeure

Om Konsultens fullgörande av dess åtaganden enligt dessa Allmänna villkor eller Orderbekräftelsen förhindras på grund av omständighet som Konsulten inte kunnat råda över ska detta utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Sådan befrielsegrund ska Konsulten skriftligen meddela Beställaren om utan oskäligt dröjsmål efter det att denne insåg att befrielsegrunden förelåg.

14. Övelåtelse

Med ändring av ABK 09 kap. 3 § 5 gäller följande. Beställaren äger inte rätt att överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Allmänna villkor utan Konsultens föregående skriftliga godkännande

15. Tillämplig lag och tvistelösning

15.1. Svensk rätt ska gälla för dessa Allmänna villkor, Orderbekräftelsen och Uppdraget.
15.2. Om parterna inte skriftligen avtalat annat ska tvist med anledning av dessa Allmänna villkor, Orderbekräftelsen eller Uppdraget avgöras av allmän domstol i Sverige med Göteborgs tingsrätt som första instans.

Ni kan även ladda ner våra allmänna villkor som en pdf