Våra tjänster | Injustering ventilationssystem

Korrekt injustering av luften ger bra klimat och god ekonomi 

Med en korrekt injustering av luftflödena förs luften dit den behövs, när den behövs, med minsta möjliga motstånd. Detta gör att energiåtgången minimeras då luftflödena och fläktarna optimerats. I samband med en injustering bör man också passa på att se om förutsättningar för en tryckfallssänkning finns. Detta brukar vara en av de största besparingspotentialerna i en fastighet.
Vårt löfte

Vi utför våra injusteringar interaktivt

Det innebär att vi under injusteringens gång eventuellt föreslår förbättringar av kanalsystemet för att föra luften dit den ska med minsta möjliga tryckfall. Vi kontrollerar också om åtgärder som reducerar flödet och ger bättre inomhusmiljö när människor vistas i lokalerna är möjliga samt om åtgärder som minskar drag och obehag i lokalerna behövs. Vi berättar alltid vad åtgärden innebär och vilka fördelar den bidrar med och kunden beslutar om den är önskvärd eller inte. Detta arbetssätt kräver ett nära samarbete med våra kunder samt att vi stannar upp och tänker till lite extra.
Injustering ventilation

Exempel på tillvägagångssätt

Förutsättning

Fastigheten har ett befintligt FTX-aggregat med god kapacitet. Kanalsystemet har byggts ut till att försörja fler lokaler med luft men när aggregatet ökades i varvtal uppstod ljud i lokalen under aggregatet.

Felsökning

Vid felsökningen konstateras att en byggteknisk lösning av problemet inte är ekonomiskt möjlig, men att om aggregatet körs under 200Pa så försvinner ljudproblemet.

Lösning

Både befintligt och nytt kanalsystem justerades om med förutsättning att inte överstiga 200Pa. De första som gjordes var att öppna alla stamspjäll och därefter gjordes omkopplingar och utvidgning av de delar av kanalsystemet som hade högst tryckfall för att utjämna mellan stammarna och sänka tryckfallet. Även forcering installerades i vissa mötesrum och konferensrum och på det sättet fick vi ner trycket under 200Pa. Efter att åtgärderna och injusteringen var klara upphörde ljudproblemet och luften kom till rätt ställe i rätt mängd.

Att tänka på

Att tänka på för ett bra luftflöde

  • Låg hastighet på luften = lågt ljud och lågt tryckfall
  • Installera forcering i lokaler som inte används hela tiden
  • En åtgärd som sänker tryckfallet kommer generera energibesparing i all framtid
  • Undertempererad luft är ofta en förutsättning för att få rätt omblandning i lokalen
  • Lufthastigheten ska vara under 0,15 m/s i vistelsezonen
teknisk genomgång

Behöver ni hjälp med era luftflöden i er fastighet?

Kontakta mig idag så hjälper jag er.

Micael

Micael Andersson

Ring till mig på tel:
0705292984

Maila till mig:
Maila till Micael Andersson

Våra kunder

svenska hus
wallenstam
wilfast